Türkiye’de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı

15 Ekim 2014

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 43, GÜZ 2014

Mustafa AYDIN ve Fulya EREKER*

Bu çalışmada, toplumunun tarihsel olarak kendine özgü bir güvenlik tanımlaması çerçevesinde inşa edildiğini söyleyebileceğimiz Türkiye’de güvenlik ve strateji kültürünün temel dayanakları, gelişimi ve uygulanışı ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle Türkiye’nin güvenlik algılamalarının tarihi ve jeopolitik alt yapısına bakılacak, ardından, Türkiye’deki güvenlik kavramsallaştırması ile bu süreci etkileyen unsurlardan birisi olarak TSK’nın oynadığı rol ve Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından yaşanan sistemsel dönüşümün etkileri analiz edilecektir. Ayrıca, Türkiye’deki kurumsal güvenlik yapılanması ile bu yapılanmanın akademik alandaki güvenlik kavramsallaştırması üzerindeki etkileri de incelenecektir. Son olarak, Soğuk Savaş’ın ardından değişmeye başlayan güvenlik anlayışı, uygulanan güvenlik politikalarıyla birlikte analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk dış ve güvenlik politikası, güvenlik kavramsallaştırması, güvenlik kültürü, strateji.

------------------------

* Fulya Ereker, Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü, İİBF, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.